Cris

721 tekstów – auto­rem jest Cris.

Bez bólu nie byłoby ra­dości i od­wrot­nie...za­tem uzu­pełniają się.

Krys­ty­na A.Sz. 24.07.2018r.
in­sp. szpiek 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 lipca 2018, 18:25

Niekiedy słowo ''dużo'' - mało mówi.

Krys­ty­na A.Sz. 23.07.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lipca 2018, 18:19

Nig­dy za wiele cu­dow­nych chwil, czy też ser­deczności...
Życzli­wość ow­szem cen­na, dla­tego nie wszys­cy roz­dają...można tak rzec.
Choć chętnych do bra­nia jej, nie brakuje...


Krys­ty­na A.Sz. 20.06.2018r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 20:31

Na­wet jeśli uda­wana ra­dość, też ma swo­je po­zyty­wy: mniej smut­nych twarzy, a to po­zowa­nie choć nieświado­mie, by­wa że i na szczęście, gdyż roz­szerza zasięg...

Krys­ty­na A.Sz. 13.06.2018r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2018, 19:39

Niektórzy przy­lepiają się, by być na przeszpiegi..., ra­tuję ich, wy­puszczając na wolność.
Szko­da ich cza­su i wrze­nia krwi, z zazdrości...


Krys­ty­na A.Sz. 24.05.2018r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2018, 00:39

Pięknie w rytm walca
wios­na ma­luje pejzaż.
Mo­tyle tańczą.


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 27.04.2015r.
Trzy wers z włas­ne­go to­miku - Bu­kiet słów w wersach 

haiku
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2018, 21:29

maj naj

wys­troił chwa­li pa­letą barw
przy­roda ożyła
kar­mi zmysły za­pachem wiosny

pta­sie prze­cud­ne trele
człowiek wol­ność czuje
wiatr sieje miłość w świat

spełniają sny
spójrz w te oczy ko­loru czekolady
pięknem mamią

noc ciepła
blask księżyca i gwiazd
oświetla

wróćmy w to miejsce
by­liśmy kiedyś tam
sam na sam


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 07.05.2015r.
wier­sz z włas­ne­go to­miku - Chaos zam­knięty w strofy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2018, 21:23

głos

każda praw­dzi­wa świętością jest
szanuj

nie pod­da­waj torturom
nie uśmiercisz
wspom­nień nie wyzbędziesz się

z wiekiem dojrzewają
upar­cie do­magają pamięci

mi­mo iż w skarbcu
nie chcą żyć na dnie
mącą myśli

na­wet szczęściem
nie przysłonisz ich

prze­budzą kiedy śpisz


Krys­ty­na An­na Szklar­czyk 03.04.2018r.
wier­sz z włas­ne­go to­miku - Rozwarstwianie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2018, 21:08

Z cza­sem choć wzrok słab­nie, widzi­my jaśniej...

Krys­ty­na A.Sz. 13.04.2018r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 kwietnia 2018, 13:02

Tęskno­ta zaw­sze łomocze niepokój...

Krys­ty­na A.Sz. 17.03.2018r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 marca 2018, 14:21
Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna Anna Szklarczyk~~~ https://cris2.cytaty.info/ - to moje 2-gie konto na Cytatach... 1-sze krysta~~~http://krysta.cytaty.info/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 00:53Cris sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 00:47Cris sko­men­to­wał tek­st Była jak drze­wo w [...]

10 sierpnia 2018, 19:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

28 lipca 2018, 18:22szpiek sko­men­to­wał tek­st Bez bólu nie [...]

28 lipca 2018, 08:22kati75 sko­men­to­wał tek­st Bez bólu nie [...]

27 lipca 2018, 12:29Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

26 lipca 2018, 18:49yestem sko­men­to­wał tek­st Bez bólu nie [...]

26 lipca 2018, 18:22Badylek sko­men­to­wał tek­st Bez bólu nie [...]

26 lipca 2018, 18:18Cris sko­men­to­wał tek­st Bez bólu nie [...]

26 lipca 2018, 18:16Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera