Cris

691 tekstów – auto­rem jest Cris.

~~~

we­na cza­sem złośliwa
po­jawia się i znika
niekiedy spać nie daje
ale gdy już po­pełnisz wiersz

z ulgą wtu­lasz w spo­koj­ny sen


Krys­ty­na A.Sz.21.09.2017r. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 września 2017, 23:37

By poczuć myśli, czy wier­sze, trze­ba pi­sać i czy­tać sercem...

Krys­ty­na A.Sz. 20.09.2017r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 września 2017, 23:27

Ludzie kochają być szczęśli­wi,
lecz większość już z cudzy­mi ra­dościami ma prob­lem po­godzić się...


Krys­ty­na A.Sz. 19.09.2017r. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 września 2017, 19:11

Ci, którzy od­da­lają od ot­wartych serc, sa­mi so­bie ''zap­ra­cowują'' na wrogów...

Krys­ty­na A.Sz.18.09.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 września 2017, 22:00

Każde dob­re słowo wy­mienione z dru­gim człowiekiem, ma og­romną moc.

Krys­ty­na A.Sz. 18.09.2017r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2017, 20:26

kiedy marzysz o miłości
a jest w za­sięgu ra­mion i
ser­ce rwie
prag­nień nie lękaj

pod­daj się...


Krys­ty­na A.Sz.16.09.2017r.

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2017, 13:05

kiedy marzysz o miłości
a jest w za­sięgu ra­mion i
ser­ce rwie
prag­nień nie lękaj

pod­daj się...


Krys­ty­na A.Sz.16.09.2017r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 września 2017, 15:18

Czy na ''cy­taty'' do­tarł hu­ragan i wy­miótł większość, czy sa­mi ewa­kuowa­li się, al­bo skry­li/ci/.
Te­raz to jak ''gru­pa zam­knięta'' i to naj­mniej­sza, ale cóż, zaw­sze przy wiet­rze wi­doczność og­ra­niczo­na. ;)))

Poz­dra­wiam na dob­ra­noc :)

Krys­ty­na A.Sz.
15.09.2017r. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 września 2017, 23:23

Pochop­nie rzu­cone na szalę myśli, mogą wy­wołać koszmar­ne sny...

Krys­ty­na A.Sz. 12.09.2017r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2017, 20:33

Grunt zaufa­nie
Moc­no wzmac­nia fundament
Fi­lar miłości


Krys­ty­na A.Sz. 12.09.2017r.
5/7/5 

haiku
zebrał 4 fiszki • 13 września 2017, 22:17
Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. - czasem na swoim F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna Anna Szklarczyk~~~ https://cris2.cytaty.info/

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

30 września 2017, 23:41Cris sko­men­to­wał tek­st Sukces za czym całe [...]

30 września 2017, 00:38Cris sko­men­to­wał tek­st Sukces za czym całe [...]

28 września 2017, 18:21Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

28 września 2017, 18:20Cris sko­men­to­wał tek­st ~~~

28 września 2017, 14:40Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

28 września 2017, 11:42Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ~~~

27 września 2017, 21:24Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

27 września 2017, 21:05Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia