Cris

367 tekstów – auto­rem jest Cris.

Pod­szep­ty z od­kurzo­nych wspomnień-
wskaźni­kiem dla człowieka, do s/pełnienia/ włas­nej ro­li życia...


K.A.Sz. 26.08.2016r. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:37

odległe obciąża

przeszłość od przyszłości od­gradzać należy

jutro
jeśli nadejdzie
pomódl się po­now­nie o kromkę chleba
o to co dobre

bez­pie­czeństwo w teraźniejszości
tu i te­raz najważniejsze

szko­da za­mar­twiać się na zapas


K.A.Sz. 26.08.2016r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 10:30

wy­baczając roz­luźniasz się
czas wy­nag­radza samouspokojeniem
do­sięga zrównoważenie
ul­ga dla każdej ze stron


K.A.Sz. 23.08.2016r. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 sierpnia 2016, 22:48

Sens umac­nia, na­daje rytm drodze przez życie...

K.A.Sz. 21.08.2016r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 sierpnia 2016, 16:18

żywy jak malowany

w od­da­li zachwycający
ze wszys­tkich stron zielo­ny gaj
w środ­ku trwożny las

choć słońce haczy nad
cza­sem pro­mykiem błyśnie
zawiśnie
między gałęziami
pta­si śpiew
sze­leszczący pejzaż

dy­wani­ki mchu uginają
pod stopami

siła czaru
urok i 
mrok
in­ne od siebie

pod jed­nym niebem


K.A.Sz. 18.08.2016r. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 sierpnia 2016, 20:00

Po­zytyw­nym nas­ta­wieniem do życia-
widzisz jaśniej, ogar­nia cię spokój,
wychodzisz na prze­ciw marzeniom,
a wszys­tko wokół zda­je się być zbawienne.


K.A.Sz. 17.08.2016r. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 sierpnia 2016, 19:54

spacer pod słońce

świat zmienił barwy
na­wet sza­ry zda­je się być ładny

ser­ce ub­rało różowe okulary
naj­de­li­kat­niej szep­tem tuli

jak w pachnącym ogrodzie
ko­lo­rys­ty­ka kwiatów

latem


K.A.Sz. 17.08.2016r. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 17 sierpnia 2016, 19:27

granatowe szare białe

myśli jak chmury
przemieszczają

rozpłynęły

ustąpiły miej­sca słońcu
aż ra­dość dot­knęła duszy

ma­leńkie pęknięcie ot­warło serce
na rzeczywistość

odzys­ka­ne życie

nadzieja w ciemności
świ­tem jaśnieje


K.A.Sz. 16.08.2016r. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 sierpnia 2016, 12:06

Sier­pniowe lato
Zbliżają chłod­ne noce
Świeże owoce


K.A.Sz. 15.08.2016r.
5/7/5 

haiku
zebrał 5 fiszek • 16 sierpnia 2016, 21:43

Realiz­mu kęs, ożywia nas i budzi.
Por­cja kontroli.


K.A.Sz. 14.08.2016r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 sierpnia 2016, 20:18

Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. Nie publikuję ich na F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~Jeśli chcesz skorzystać z moich przemyśleń i przenieść na inną stronę, czy bloga ujmij w cudzysłów i podaj źródło pochodzenia tekstu oraz nazwę autora http://cris2.cytaty.info/~~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ K.A.Sz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Cris

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 21:41Cris sko­men­to­wał tek­st Kochać to nie zas­ta­nawiać [...]

wczoraj, 20:48Reynold sko­men­to­wał tek­st Podszepty z od­kurzo­nych wspom­nień- wskaźni­kiem [...]

wczoraj, 20:35Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

wczoraj, 20:02Cris sko­men­to­wał tek­st pod czar­nych słońc po­piołem [...]

wczoraj, 19:04Reynold sko­men­to­wał tek­st odległe ob­ciąża

wczoraj, 17:23Cris sko­men­to­wał tek­st granatowe sza­re białe

wczoraj, 16:35Cris sko­men­to­wał tek­st Podszepty z od­kurzo­nych wspom­nień- wskaźni­kiem [...]

wczoraj, 16:27Cris sko­men­to­wał tek­st Sierpniowe no­ce Gwiaz­da­mi rozświet­lo­ne Kas­ka­dy marzeń

wczoraj, 16:19Cris sko­men­to­wał tek­st odległe ob­ciąża

wczoraj, 16:16Cris sko­men­to­wał tek­st Twój ból to ja.