Cris

594 teksty – auto­rem jest Cris.

Choć pra­wa nie wszys­cy znają, ale je mają...

Cris 27.05.2017r.

in­sp. Salomon 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 23:21

echo urzeka też

tęskno­ta pachnącym wspom­nieniem chwil
które los nam zesłał
tyl­ko dzięko­wać za ta­ki czas

chciałoby się przeżyć raz jeszcze
jed­nak ''nic dwa ra­zy się nie zdarza''
ale pa­mięcią można wrócić

i to jest piękne


Cris 26.05.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 19:43

dziś jawą sny

tęskni on tęsknisz ty
otu­leni woalem sen­nych marzeń
ser­ca razem


Cris 26.05.2017r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 12:13

Co niedo­kończo­ne dziś i wczo­raj zaz­wyczaj można nad­go­nić jut­ro,
lub ut­kwić w te­raźniej­szości,...
Ta­ka przyszłość jest pew­na do przewidzenia.


25.05.2017r.
in­sp. Rodia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2017, 21:45

Przy­tom­ność umysłu dogląda, ana­lizu­je ro­zum­ność serca...

Cris 23.05.2017r. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 maja 2017, 20:18

zaplątałeś dłonie w moje włosy

przecze­sując pal­ca­mi odsłoniłeś oczy
pie­szczot­li­wie swy­mi zahipnotyzowałeś
po dziś dzień

cień


Cris 15.05.2017r. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 maja 2017, 19:53

Wiele mówi się o by­ciu sobą, a jak już się jest, to niektórym to nie pa­suje,
wręcz przeszkadza...


Cris 20.05.2017r. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 maja 2017, 13:40

Słońca pro­mieni muśnięcie,
a jakże cie­szy serce...


Cris 17.05.2017r. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 maja 2017, 20:43

to nie sen lecz życie

pod po­wieka­mi nie skry­je się
niewidze­nie
uczuć nie skrad­nie też

potęguję
ujrzeć
poczuć
usłyszeć głos serc
wszys­tko cze­go chcesz
spełni
póki pa­mięć do/tyka/

imię
nie ginie


Cris 15.05.2017r. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 maja 2017, 19:45

Jas­no­widze­nie czar­nych ko­lorów- tka bar­wy kwiecis­tych łąk...

Cris 09.05.2017r. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 maja 2017, 19:52

Cris

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~~~~ Teksty umieszczam tylko na TEJ stronie ''Cytaty.info''. Nie publikuję ich na F.B. ~~~ *Jeżeli znajdują się na innych stronach to plagiaty, chyba, że ujęte w cudzysłów i podano mnie jako autora i adres jak poniżej zaznaczyłam.~~~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~Jeśli chcesz skorzystać z moich przemyśleń i przenieść na inną stronę, czy bloga ujmij w cudzysłów i podaj źródło pochodzenia tekstu oraz nazwę autora http://cris2.cytaty.info/~~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna A.Sz.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:37Cris sko­men­to­wał tek­st dziś jawą sny

wczoraj, 22:34Cris sko­men­to­wał tek­st Zatrzymaj się śmier­ci, prze­siadam [...]

wczoraj, 22:34Cris sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st dziś jawą sny

wczoraj, 21:09Grafit sko­men­to­wał tek­st dziś jawą sny

wczoraj, 21:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:00Cris sko­men­to­wał tek­st echo urze­ka też

wczoraj, 19:33Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 18:42Cris sko­men­to­wał tek­st Choć pra­wa nie wszys­cy [...]

wczoraj, 16:09yestem sko­men­to­wał tek­st Choć pra­wa nie wszys­cy [...]